Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Tweet this page
<
2023
>
Registration as it was on 20 Jan 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

25,000€ - 49,999€

Financial year: Jan 2022 - Dec 2022

Lobbyists (Full time equivalent)

0.7 Fte (4)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

3

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   (SPP)

  EU Transparency Register

  560089848584-90 First registered on 19 Jan 2023

  Goals / Remit

  SPP je najväčším dodávateľom energií na Slovensku s takmer 1,5 miliónom odberateľov, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny.

  SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií. Od roku 2020 sme výkupcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. V roku 2021 sme spolu so skupinou ČEZ založili spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., zameranú na komplexné energetické služby pre korporátny a verejný sektor a energetickú efektívnosť.

  Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Slovenského plynárenského múzea. Vlastníkom 100 % akcií SPP je Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

  Main EU files targeted

  Právne akty v oblasti energetiky, ochrany životného prostredia, transparentnosti trhu s energiou, hospodárskej súťaže, udržateľnosti podnikania, ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti, digitalizácie, ochrany spotrebiteľa, corporate governance, nefinančného reportovania, napríklad, avšak nielen:

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2555 zo 14. decembra 2022 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 910/2014 a smernica (EÚ) 2018/1972 a zrušuje smernica (EÚ) 2016/1148 (smernica NIS 2)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou

  Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2576 z 19. decembra 2022 o posilnení solidarity prostredníctvom lepšej koordinácie nákupu plynu, spoľahlivých referenčných cien a cezhraničnej výmeny plynu

  Nariadenie EÚ 2017/1938 z 25. októbra 2017 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje Nariadenie EÚ 994/2010

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

  Smernica 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ

  Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012

  Nariadenie (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES

  Smernica 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu)
  Nariadeniu (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov

  Address

  Head Office
  Mlynské nivy 44/a
  Bratislava 825 11
  SLOVAKIA
  EU Office
  Mlynské nivy 44/a
  Bratislava 825 11
  SLOVAKIA

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  4

  Employment timeLobbyists
  25%2
  10%2

  Lobbyists (Full time equivalent)

  0.7

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Companies & groups

 • Networking

  Affiliation

  EUROGAS
  Slovenský plynárenský a naftový zväz
  Republiková únia zamestnávateľov
  Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
  Francúzsko-slovenská obchodná komora
  Americká obchodná komora v Slovenskej republike
  Slovenská obchodná a priemyselná komora
  Združenie dodávateľov energií
  Klub finančných riaditeľov
  Slovenská asociácia finančníkov
  Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (HRcomm)
  Asociácia poskytovateľov energetických služieb
  Slovak Compliance Circle
  Circular Slovakia

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Promotes their own interests or the collective interests of their members

  Closed financial year

  Jan 2022 - Dec 2022

  Lobbying costs for closed financial year

  25,000€ - 49,999€

  Major contributions in closed year

  None declared

  Intermediaries for closed year

  None declared

  Intermediaries for current year

  None declared

  Closed year Costs

  25,000€ - 49,999€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  3 meetings found. Download meetings

  The list below only covers meetings held since November 2014 with commissioners, their cabinet members or directors-general at the European Commission; other lobby meetings with lower-level staff may have taken place, but the European Commission doesn't publish information about such meetings. All information below comes from European Commission web pages.

Download this datacard