Maanteeamet

Tweet this page
<
2015
>
No longer registered as of 06 Apr 2016 - Registration as it was on 06 Feb 2015
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

None declared

Financial year: Jan 2014 - Dec 2014

Lobbyists (Full time equivalent)

None declared

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Maanteeamet

  EU Transparency Register

  545192815936-02 First registered on 06 Feb 2015

  Goals / Remit

  Maanteeamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon, kes teeb riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi ning osutab avalikke teenuseid seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki. Amet teostab seadusega sätestatud ülesannete ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist, juhtimisfunktsiooni, riiklikku järelevalvet, haldusjärelevalvet, väärteomenetlust ning kohaldab riiklikku sundi teehoiu, liiklusohutuse, ühistranspordi ja liiklusvahendite keskkonnaohutuse valdkonnas ning peab arvestust liiklusregistrisse kantud sõidukite, sõidumeerikukaartide, juhilubade ja muude õigusaktidest tulenevate dokumentide üle. Maanteeameti põhiülesanded:
  1) teehoiu korraldamine ja tingimuste loomine ohutuks liiklemiseks riigimaanteedel; 2) liiklusohutuse suurendamine ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamine; 3) teeliikluse ja ühistranspordi korraldamine; 4) riikliku järelevalve korraldamine ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja riikliku sunni kohaldamine; 5) riikliku teeregistri, liiklusregistri ja ühistranspordiregistri, statsionaarse automaatse kiirusmõõtesüsteemi ning muude õigusaktidest tulenevate andmekogude pidamine; 6) osalemine oma tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ning nende õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine, samuti osalemine ameti tegevusvaldkonna eestikeelse terminoloogia korrastamises; 7) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel; 8) riigi poliitika ja arengukavade elluviimine ameti tegevusvaldkonnas.
  Oma tegevuses juhindub Maanteeamet Eesti Vabariigi seadustest, Euroopa Liidu õigusaktidest, Eesti Vabariigile kohustuslikest rahvusvahelistest lepingutest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, majandus- ja kommunikatsiooniministri määrustest ja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest, samuti teiste ministrite asjassepuutuvatest määrustest.
  Missioon: Maanteeamet kujundab turvalist ja toimivat liikluskeskkonda. Visioon: Saada kõrgelthinnatud kompetentsikeskuseks liiklejatele ja partneritele. Maanteeameti väärtused on avatus, hoolivus, tulemusele orienteeritus ja asjatundlikkus.

  Main EU files targeted

  Address

  Head Office
  Pärnu mnt 463A
  Tallinn 10916
  ESTONIA
 • People

  Total lobbyists declared

  None declared

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  None declared

  Person with legal responsibility

  Ene Raidur (peaspetsialist)

 • Categories

  Category

  VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

  Subcategory

  Other public or mixed entities, created by law whose purpose is to act in the public interest

 • Networking

  Affiliation

  None declared

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Closed financial year

  Jan 2014 - Dec 2014

  Lobbying costs for closed financial year

  None declared

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  None declared

  Groups (European Parliament)

  None declared

  Communication activities

  None declared

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard