WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti

Tweet this page
<
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
>
Registration as it was on 24 Oct 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

Lobbying Costs

None declared

Financial year: Jan 2022 - Dec 2022

Lobbyists (Full time equivalent)

4 Fte (7)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti   (WWF Adria)

  EU Transparency Register

  733153119242-95 First registered on 19 Oct 2015

  Goals / Remit

  Ciljevi Udruge su očuvanje prirode i zaštita okoliša i njen primarni djelokrug, u skladu s vrijednostima i strategijom WWF International-a i svjetskom mrežom organizacija koje su povezane s WWF International-om, je očuvanje prirodnog okoliša, biološke raznolikosti i ekoloških procesa u jadranskim i mediteranskim regijama.
  Udruga je odana očuvanju biološke raznolikosti, faune i flore, ekosustava, krajolika, vode, tla, čistog zraka, ekoloških procesa i sustava za održavanje života, i ostalih prirodnih resursa s ciljem da jamči da se njihova uporaba odvija na održiv i pošten način kao i da doprinese blagostanju sadašnjih i budućih generacija i izgradi budućnost u kojoj ljudi žive u skladu s prirodom.
  Kako bi ostvarila svoje ciljeve, Udruga može surađivati s udrugama sličnih ciljeva, hrvatskim ili stranim, ili se uključiti u njihov rad.

  Udruga je neovisna, nedjeljiva i nepristrana u svojem poslovanju s vladama, političkim strankama i drugim organizacijama i fizičkim osobama.
  (...)

  Main EU files targeted

  • Direktiva 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama), uključujući i zajedničku provedbenu strategiju
  • Direktiva 2007/60/EZ o procjeni i upravljanju rizicima od poplava
  • Direktiva 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica
  • Direktiva 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore
  • Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014)
  • Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3.3.1997.)
  • Uredba Komisije (EU) br. 1158/2012 od 27. studenoga 2012. koja propisuje izmjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 339, 12.12.2012.)
  • Uredba Komisije (EU) br. 750/2013 оd 29. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 212, 7.8.2013)
  • Uredba (EZ) br. 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (SL L 287, 5.11.2003.)
  • Direktiva 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora
  • Direktiva 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti
  • Direktiva 2014/52/EU i Direktiva 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš
  • Direktiva 2001/42/EZ o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš
  • DIrektiva 2003/35/EZ o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš
  • Direktiva o odgovornosti za okoliš
  • Strategija šumarstva EU-a iz 1998. i predstojeća nova Strategija EU-a za šume (Odluka Vijeća, 19 May 2014, 9944/14)
  • Uredba (EU) br. 995/2010 o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva
  • Zajednička poljoprivredna politika EU
  • Direktiva 2008/56/EZ o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji)
  • Strategija EU-a za planiranje pomorskog prostora
  • Preporuka o integriranom upravljanju priobalnim područjima (ICZM) iz 2002.
  • Zajednička ribarstvena politika EU
  • Strategija Europa 2020.
  • Strategija biološke raznolikosti EU-a 2020.
  • Strateški plan Konvencije o biološkoj raznolikosti za razdoblje 2011-2020
  • Kohezijska politika EU 2014-2020
  • Energetske strategije EU
  • Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama
  • Plan za niskougljično gospodarstvo 2050
  • Teritorijalni program Europske unije 2020.
  • Strategija Europske unije za dunavsku regiju
  • Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007
  • Istraživačka politika / Obzor 2020., okvirni program za istraživanje i inovacije
  • Aarhuška Konvencija
  • Espoo Konvencija

  Address

  Head Office
  Gundulićeva 63
  Zagreb 10000
  CROATIA
  EU Office
  Gundulićeva 63
  Zagreb 10000
  CROATIA

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  7

  Employment timeLobbyists
  75%3
  50%3
  25%1

  Lobbyists (Full time equivalent)

  4

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

 • Networking

  Affiliation

  1. WWF Network
  2. Zeleni Forum

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Does not represent commercial interests

  Closed financial year

  Jan 2022 - Dec 2022

  Lobbying costs for closed financial year

  Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

  Total organisational budget in closed year

  3,537,907€

  Major funding types in closed year

  EU funding, Public financing, Donations, Other

  Funding types "other" information

  Major contributions in closed year

  TypeNameAmount
  Contribution WWF Network 1,598,227€
  Contribution Corporation 102,404€
  Contribution Trust&Foundation 700,907€
  Contribution Individuals & Other 217,257€
  Contribution EU 919,112€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Communication activities

  Program Zaštićena područja za prirodu i ljude provodimo s ciljem povezivanja zaštićenih područja i lokalnog stanovništva. Program sadrži elemente EU politika iz područja zaštite okoliša i prirode te transparentnog i uključivog odlučivanja, a usmjeren je na prepoznavanje vrijednosti usluga ekosustava i poboljšanje upravljanja zaštićenim područjima. Koristimo alat za vrednovanje koristi zaštićenih područja (PA BAT – protected area benefits assessment tool), kojim se podiže svijest dionika o vrijednosti koju im zaštićeno područje donosi, te alat za ocjenu uključenosti lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim područjem (CIA – community involvement assessment), kojim se prate promjene u suradnji upravljača zaštićenog područja i lokalnih dionika. Unutar programa osnovana je asocijacija „Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida“ za suradnju i razmjenu iskustava među parkovima regije.
  Zaštita slatkovodnih ekosustava temelji se na promicanju i monitoringu provođenja EU politika iz sektora zaštite okoliša i prirode, vodnog gospodarstva, te transparentnosti odlučivanja. Jedan smjer rada ovog programa je fokusiran na promoviranje održive hidroenergetike u cilju zaštite slatkovodnih ekosustava od neplanskog i neodrživog razvoja hidroelektrana, strateško planiranje na razini riječnog sliva, te izradu sveobuhvatne, cjelovite i objektivne procjene utjecaja na okoliš i prirodu. U sklopu ove inicijative izrađena je analiza rijeka u AL, BiH, CG i HR, s označenim rijekama od iznimnog značaja čijoj zaštiti je potrebno posvetiti pažnju prilikom planiranja infrastrukturnih projekata, a rezultati su sažeti su u publikaciji „Rijeke: Linije života Dinarskog luka“. Drugi smjer ovog program usmjeren je na revitalizaciju, zaštitu i dobro upravljanje prekograničnim riječnim ekosustavima kako bi se očuvale jedinstvene prirodne i kulturne vrijednosti te unaprijedila kvaliteta života stanovnika tog područja: Mura-Drava-Dunav te Neretva-Trebišnjica. U sklopu ovog programa sudjelovali smo u europskoj kampanji #protectwater za pravnu zaštitu Okvirne direktive o vodama, koju je do sada podržalo preko 375.000 ljudi.
  Na očuvanju i zaštiti morskih ekosustava radimo kroz razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u morskim zaštićenim područjima kroz podršku provedbi planova upravljanja zaštićenih područja, razvojem planova održivog turizma, prepoznavanjem financijskih mehanizama morskih zaštićenih područja te promicanjem održivog ribarstva. Potonje se sastoji od poboljšanja praksi ribarenja kojima bi se smanjio pritisak na prirodne resurse te povećanja znanja i informiranosti potrošača, korporativnog sektora i vlasti kako održiva hrana može napraviti razliku. Temelj ovog rada je u Zajedničkoj ribarstvenoj politici EU.
  Promoviranje održivog gospodarenja šumama kao potpora održivom razvoju u BiH projekt je koji WWF provodi u partnerstvu s IKEA-om. Kroz ovaj projekt je dosada FSC certifikatom certificirano čak 141.000 hektara šuma u BiH, a radi se na razvoju jedinstvenih FSC standarda za gospodarenje šumskim resursima u BiH, unaprjeđenju procesa izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti, edukaciji stručnjaka iz sektora šumarstva i drvne industrije po pitanju Uredbe o drvu EU, a posebna potpora daje se procesu izrade zakona o šumama Federacije BiH.
  Zaštita i očuvanje divljih vrsta i njihovih staništa usmjerena je na velike zvijeri – vuka, risa i medvjeda. Uz promoviranje suživota velikih zvijeri i ljudi, ovaj program sadrži i elemente EU politika, prvenstveno Direktive o staništima. U tom smo smislu bili dio EU Nature Alert kampanje koja je okupila nevladine organizacije iz zemalja EU u borbi protiv revidiranja propisa koji štite europsku prirodu (Direktiva o staništima i Direktiva o pticama). Nakon 1.161 dana uvjeravanja, Europska komisija složila se da su direktive dobre te da ih treba samo bolje provoditi. Akciju je podržalo više od 520.000 ljudi koji su dali glas za spas direktiva tijekom javnog savjetovanja.

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard